معرفی شرکت

شرکت خمیر مایه رضوی (‌سهامی خاص ) در تاریخ 1376/07/27 تحت شماره 12447 در اداره ثبت شرکتها در مشهد به ثبت رسیده است و مرکز اصلی شرکت محل کارخانه واقع در کیلومتر 67 جاده مشهد– قوچان میباشد. پروانه بهره برداری شرکت به شماره 36955 مورخ 1379/11/17 از وزارت صنایع و پروانه ساخت خمیر مایه تازه به شماره 10969 مورخ 1380/01/20 و پروانه ساخت خمیر مایه خشک به شماره 21012 مورخ 1383/06/26 از وزارت پبهداشت و درمان اخذ گردیده است. بهره برداری ازکارخانه خمیر مایه رضوی درتیرماه 1380 رسماً توسط مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس رضوی با تولید خمیر مایه تازه آغاز گردیده است .

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما